روغن گيربكس اتوماتيك (ATF ) بايد داراي 4 كيفيت زير باشد :

چسبندگي و غلظت مناسب، محافظت مناسب در برابر سايش، حفظ خواص گران روي در دماي پايين و قابليت عالي در برابر اكسيد شدن.  

مشخصات و نوع روغن مصرفي گيربكس اتوماتيك معمولا بر روي گيج كنترل ميزان آن درج شده است. روغن ATF بايد 3 عملكرد مهم زير را داشته باشد : 

گيربكسهاي اتوماتيك داري مكانيزمهاي حساس مي باشند .
استفاده از روغن گيربكس نامناسب مي تواند باعث بروز مشكلات زيادي در گيربكس اتوماتيك مانند عدم انتقال نيرو و يا خوردگي زود هنگام كلاچها گردد.